About Me

header ads

Công thức tính bán kính hình tròn

Bán kính hình tròn - Công thức, cách tính bán kính hình tròn

Định nghĩa: Bán kính hình tròn là khoảng cách tính từ tâm hình tròn cho tới đường tròn đó. Bán kính hình tròn có chiều dài bằng 1/2 đường kính và ký hiệu của bán kính hình tròn là (r)

ban kinh hinh tron


Công thức tính bán kính hình tròn bao gồm 3 cách cơ bản để tính bán kính hình tròn khác nhau. Dựa vào các chỉ số cho trước.

Tính Bán kính hình tròn khi biết Đường kính:

  • Đường kính là (d).
  • Bán kính là (r)
Công thức:
d = 2r = d : 2
Ví dụ:
Với d = 6cm suy ra r = 6 : 2 = 3cm

Tính Bán kính hình tròn khi biết Chu vi:

  • Chu vi là (C)
  • Đường kính là (d)
  • Bán kính là (r)
  • Số Pi (π) là 3,14
Công thức tính chu vi hình tròn là:

C = d x 3,14 hoặc C = 2 x r x 3,14
r = C : 2 x 3,14

Ví dụ:
C = 10cm ta có
r = 10 : (2 x 3,14) = 1,59235 cm

Tính Bán kính hình tròn khi biết Diện tích:

  • Diện tích là (A)
  • Bán kính là (r)
Công thức tính diện tích hình tròn là:

A = πr^2r = √(A/π) (căn bậc hai của Diện tích chia Pi)

Cám ơn bạn đã tham khảo bài viết về Bán kính hình trònCông thức tính bán kính hình tròn của Meoplus.com

Post a Comment

0 Comments