About Me

header ads

Công thức tính thể tích hình cầu

Công thức tính thể tích hình cầu sẽ được Meoplus giới thiệu qua bài viết sau đây.
V= 4/3 .π.r³
Trong đó:
V: là thể tích hình cầu
π: hằng số pi không đổi (=3,14)
r: bán kính


Công thức tính thể tích hình cầu

Cùng Meoplus.com tính thể tích hình cầu nhé!

Post a Comment

0 Comments