About Me

header ads

STT là gì?

Stt là chữ viết tắt có thể hiểu theo các nghĩa sau (theo từng ngôn ngữ):
Trong tiếng Anh: Các teen Việt dùng stt để chỉ một status (trạng thái) trên facebook. Lưu ý là cách viết tắt này chỉ có người Việt mới dùng, người Anh không dùng như vậy.
Trong tiếng Việt: Stt là viết tắt của "số thứ tự" khi đánh một danh sách (thường dùng trong word, excel, ...)

Post a Comment

0 Comments