Slider

Header Ads

Version là gì

Version là gì? Version dịch ra nghĩa là phiên bản. Thường thì 1 chương trình, 1 phần mềm...v..v.. đều có nhiều phiên bản.

Version là gì

Bạn thường gặp từ này khi sử dụng 1 phần mềm sẽ có update nhiều version. Một trang web cũng có thể có nhiều version. Thường thì các phần mềm, trang web.....v....v.. sẽ bắt đầu bằng Version Beta tức là phiên bản thử nghiệm. Sau đó cập nhật dần lên version 1,2,3,4...v..v..

Mỗi phiên bản cũng thường được viết tắt là v.1, v.2, v.3 cho đến version cao hơn. Mỗi một bản nâng cấp, sẽ có những bổ sung về chức năng, giao diện, sửa lỗi.

Post a Comment

0 Comments