Slider

Header Ads

Viết tắt của từ VIP trong tiếng Anh, V.I.P là gì?

Trong tiếng Anh, VIP là viết tắt của "Very Important Person". Nghĩa tiếng Việt là "nhân vật rất quan trọng".

V.I.P thường được dùng để chỉ các nhân vật nổi tiếng hoặc có tiềm lực tài chính mạnh như chính khách, doanh nhân thành đạt, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng,...

Ở Việt Nam, từ VIP được giới trẻ lạm dụng và nhiều lúc dùng không đúng đối tượng.

Post a Comment

0 Comments